Informácie o dodaní

  4. 10. 2018 | pridal Kristína Pátková

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnostiproduktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v co najkratšomtermíne, do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočnýchprípadoch môže byť po dohode s kupujúcim dodacia lehota dlhšia.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splneniedodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu naadresu určenia zaisťuje prepravná spoločnosť vybraná kupujúcim. Zásielka stovarom vždy obsahuje daňový doklad.

Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Konkrétny spôsobdodania si kupujúci zvolí v sekcii Objednávka.Termín nemusí byť vzhľadom nakrátkosť dodacej lehoty garantovaný v prípade náhlych udalostí znemožňujúcichvčasné plnenie ako sú napríklad poruchy na technických zariadeniachvykonávajúcich zákazku.Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvoduvypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia,ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovarzákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, kvalite alebo vcene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkomnedohodne na náhradnom plnení.

O stornovaní objednávky bude zákazníkinformovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jejčasti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľsa s dodávateľom nedohodne inak.Zákazník má právo stornovať objednávku e-mailomalebo telefonicky ešte predtým ako boli vykonané akékoľvek práce (napr.grafické práce, príprava pre tlač, tlač a iné) na objednávke. V prípade úhradykúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní naním určený účet, pokiaľ sa s dodávateľom nedohodne inak.Pokiaľ zákazníkneposkytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť pre dokončenie objednávky(odsúhlasenie do tlače, úhrada zálohy, poskytnutie podkladov a iné) najneskôrdo 14 dní od zadania objednávky bez predchádzajúceho písomného odstúpenia odzmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že zákazník zaplatí storno poplatok vo výškesumy objednávky ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

Doprava

Osobný odber

Osobný odber je možné uskutočniť na základe dohody medzi dodávateľom akupujúcim. Pri osobnom odbere môžete za tovar zaplatiť pri prevzatí, alebo do14 dní na základe doby splatnosti na faktúre. Faktúru ako daňový doklad Vámvystavíme a odovzdáme pri preberaní tovaru.

Kuriérska a špedičná doprava

Doprava je zabezpečovaná Slovenskou poštou, alebo kuriérom spoločnosti DPD.

Posledné príspevky

Tags

Produkt bol pridaný do košíka

Prejsť do košíka